gle.ovo.

SRPSKI SOCIOLOZI PONOVO NA BRANIKU OTAD??BINE!!! | B92 Blog

Vest o tekstu

Rizi??na nagrada

Ko je bio Mirko Kosi??, ??ije ime bi trebalo da nosi novo priznanje Srpskog sociolo??kog dru??tva?

Predsednik Srpskog sociolo??kog dru??tva je za 18.mart zakazao redovnu skup??tinu na kojoj bi trebalo da se ustanovi nagrada ???Mirko Kosi??” za najbolju knjigu doma??eg autora iz oblasti sociologije i ???time trajno o??uva uspomena na li??nost i delo M. Kosi??a”. Lepo.

A ko je bio Mirko Kosti??? Izme??u dva svetska rata on jeste bio obrazovan sociolog. Premda je u saznajnom pogledu u svojim radovima izneo niz zanimljivih zapa??anja, ostao je u granicama psihologizma, a vizija dru??tvene strukture mu je bila elitisti??ka i konzervativna. Zanimljivije je da je od 1941. do 1944. bio zamenik guvernera Srpske narodne banke i jedan od vode??ih Nedi??evih finansijskih stru??njaka. Umro je u ??vajcarskoj kao emigrant 1956. U emigrantskim polemikama je isticao da je za vreme okupacije mnoge spasavao i da je bio ???dra??inovac”. A u publikaciji ???Grobari Jugoslavije” iz 1951. izri??ito isti??e ???uzvi??eni samoopregor dva ??estita i mudra ??oveka: D. Ljoti??a i M. Nedi??a”, i dodaje ???ciganski je ru??iti Nedi??a”. U drugom spisu ???Je li 27. mart pla??en ?” iz 1950. odgovara pozitivno i B.??ubrilovi??a optu??uje da je podneo ostavku u Cvetkovi??evoj vladi ???po diktatu svoje gospo??e Jevrejke”.

Ovde treba ostaviti na stranu Kosi??evo vi??enje sebe kao ???unutra??njeg disidenta”. Toga smo se danas dosta naslu??ali. Va??nije je ne??to drugo. I nagrade propisuju vrednosti. Ako se ustoli??i ova nagrada onda se mo??e desiti otprilike slede??e. Kada mladi sociolog prihvati ovo priznanje, red je da pomene da je ponosan na intelektualni anga??man M. Kosi??a, dakle na kvislin??ku aktivnost. Mo??e ??ak biti i ube??en da je tada biti uspravan zna??ilo biti uz hrabrog Nedi??a, a ne u ??umi sa kukavi??kom bandom i odmetnicima. Jer sila boga ne moli, a to su dobro znali realisti??ni Kosi?? i Nedi??, pa nisu poklekli pred belosvetskim bastardima i Jevrejima koji su se digli protiv Novog poretka Velikog vo??e nema??kog Rajha. A to ??to je Nedi??eva i Kosi??eva vizija budu??nosti propala, bo??e moj, ko je to tada mogao slutiti.

??ta se jo?? mo??e desiti? Potencijalni laureat mo??e poverovati u mantru da je ova nagrada simbol oslobo??enja sociologije od marksizma i mondijalizma. I podsetiti na to da je M.Kosi?? patriotski intelektualac ve?? samim tim ??to je pred komunistima morao u izbegli??tvo. A onaj koji dodeljuje ovu nagradu mo??e opet u prigodi slobodno re??i da je ova nagrada jo?? jedan dokaz ???Za??to Srbin ne mo??e biti komunista”. Ovo je ina??e bila ??esta tema maturskih ispita u kvislin??koj Srbiji. Mo??e sve to biti re??eno, ali i ne mora. Mo??da se Kosi?? mo??e sve??arski i druga??ije akcentovati i saobraziti ???oslobo??enoj srpskoj sociologiji”?

Ako i mo??e, treba se dobro napregnuti da se iskrivi gorepomenuti izvorni smisao anga??mana M. Kosi??a. Jo?? ne??to, sasvim uzgred. U istoriji doma??e sociologije bilo je i obrazovanijih sociologa od M. Kosi??a koji vi??e nisu me??u ??ivima. Za ve??inu od njih se mo??e re??i da nisu gledali na Hitlerov novi poredak kao Kosi??, nego da su u ratu bili ?????umari” i antifa??isti. I kasnije su bili kriti??niji prema titoizmu nego ??to je to bio Kosi?? prema Nedi??u. Mo??e predlaga?? pomenute nagrade sve to uva??iti, ali, upkos svemu, dr??ati da je Kosi?? ipak bolji simbol svladavanja bliske pro??losti doma??e sociologije. Zna se koje.

Ako se sve mo??e srediti tolerantnim muljanjem, u ??emu je onda problem. Mo??da poneko i pomisli da ipak nije sre??no to ??to je Kosi?? bio nedi??evac? I ??to nije, kao drug Tito, bio ?????umar”, antifa??ista? Bo??e sa??uvaj! Ne le??i identitet sociologa samo u otporu re??imu. Uostalom dana??nji konzervativci i ne mare mnogo za antifa??izam. Pa ??ta onda smeta kod Kosi??a? Samo jedna sitnica. Kao uzor intelektualnog anga??mana Kosi?? mo??e oja??ati ve?? na sceni prisutni rizi??ni simbol srpskog patriotizma – kvisli??tvo. Normalizacija kvislin??tva nije samo stvar ??asti konzervativaca nego i uli??ne politi??ke kulture. Sa punim pravom Nacionalni stroj mo??e sutra re??i: ???Ako je ve?? Nedi?? normalnost, za??to ste onda nas zabranili”? Svako slabljenje antifa??izma osigurava konzervativcima prednost u borbi oko kulturne hegemonije. Ali i nasilju.

Sociolog, profesor Filozofskog fakulteta BU

Todor Kulji??
objavljeno: 06.03.2012.

“Ako se ustoli??i ova nagrada onda se mo??e desiti otprilike slede??e. Kada mladi sociolog prihvati ovo priznanje, red je da pomene da je ponosan na intelektualni anga??man M. Kosi??a, dakle na kvislin??ku aktivnost. Mo??e ??ak biti i ube??en da je tada biti uspravan zna??ilo biti uz hrabrog Nedi??a, a ne u ??umi sa kukavi??kom bandom i odmetnicima. Jer sila boga ne moli, a to su dobro znali realisti??ni Kosi?? i Nedi??, pa nisu poklekli pred belosvetskim bastardima i Jevrejima koji su se digli protiv Novog poretka Velikog vo??e nema??kog Rajha. “Leave a Reply