gle.ovo.

By: marcell

"vrlo rijetko umjetni??ki ??in u svojoj namjeri nije komercijalan. ponekad je samo tr??i??no neuspje??an pa onda svojom “namjerom” prikriva neuspjeh. ono ??to se (ipak) doga??a su (kreativne) geste koje o??ito ne maksimiziraju profit. ili su toliko kontraintuitivne dominantnim modellima da im se mo??e jedino predbaciti da pucaju na duge staze kada ??e promjenom dominantnih modela upravo ta distinkcija postati profitabilnom."
 

By: marcell

umjetni??ki ??in dokle god je za??ti??en konceptom privatnog vlasni??tva je ??isto komercijalni ??in. nakon ??to prestaje biti vlasni??tvom (npr. kad je u javnoj domeni) uglavnom ostaje komercijalnim.

ponekad se umjetnik fokusira umjesto na novac na pa??nju (npr. slavu ili uskospecijaliziranu reputaciju u elitisti??kim krugovima) kao univerzalni
kvantifikator.

vrlo rijetko umjetni??ki ??in u svojoj namjeri nije komercijalan. ponekad je samo tr??i??no neuspje??an pa onda svojom “namjerom” prikriva neuspjeh.

ono ??to se (ipak) doga??a su (kreativne) geste koje o??ito ne maksimiziraju profit. ili su toliko kontraintuitivne dominantnim modellima da im se mo??e jedino predbaciti da pucaju na duge staze kada ??e promjenom dominantnih modela upravo ta distinkcija postati profitabilnom.

google sa vi??kom profita iz reklamiranja radi potpuno kontaintuitivne stvari bilo kojoj drugoj korporaciji u povijesti. oni se pona??aju kao prosvijetljeni djedamrazizam koji uokolo gradi infrastrukturu besplatno. pona??anje kakvo bi o??ekivao od dr??ave. u isto vrijeme dr??ave se trude za??titi interese ??upaka koji se nisu u stanju prilagoditi.

gotovo na isti na??in na koji se ne razumije odnos vlasni??tva i digitalnih mre??a tako se ne razumije ni nadolaze??i ‘augmented reality’. semanti??ki prostor je jednostavno bogatiji dimenzijama od fizi??kog.

poku??aji o??uvanja fizi??kih objekata (i njihovih doslovnih reprezentacija u digitalnim mre??ama) kao ultimativnih ozna??itelja na koje ljudi na raznorazne na??ine pola??u apsolutno pravo su budala??tina.

ne znam kad ??e google postati opasan i lo??. trenutno mi je super zabavno kako guzi svu nepismenost okolo sebe. i to na najbolji mogu??i na??in. ne samo interpretacijom. ve?? profitom koji se akumilira iz nadila??enja u??ubrenih nepismenih doslovnosti.Leave a Reply